نقش اخلاق حرفه ای در سرآمدی کسب و کار سازمانی

0
1610

اخلاق از لحاظ نظری معطوف به این نکته است که تعالی متوجه به کشش و کوشش انسانی می‌گردد و از نظر عملی ارزش‌های اخلاقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیم‌گیری چه چیز خوب یا بد است. پیاده سازی مدیریت اخلاقی در سازمان موجب می‌گردد بدون کنترل و نظارت‌های شدید بهبود، ارتقاء کیفیت و اخلاق سازمانی فراهم شود. در شکل‌گیری اخلاق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فرا سازمانی دخیل هستند. انسان به لحاظ اینکه یک موجود اخلاقی است در صورتی که در بستر مدیریت اخلاقی قرار گیرد در جهت خود شکوفایی و به کمال رسیدن قابلیت‌های خود گام برمی‌دارد تا بیشتر اخلاق مند شود. عوامل فردی بعنوان خمیرمایه اصلی مدیریت اخلاقی محسوب و مشتمل بر اخلاق شخصی، خودشناسی و خود کنترلی است و عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات، استانداردها، فرهنگ سازمانی و ساختار می‌باشد که به نهادی شدن اخلاق حرفه‌ای کمک و عوامل فراسازمانی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط کاری و ….. موجب جهت ‌گیری مدیریت اخلاقی می‌گردد. اعمال مدیریت اخلاقی دو دسته دستاورد برای سازمان بدنبال دارد یکی داخلی در قالب افزایش بهره ‌وری، رضایت کارکنان، کار جمعی و تحول در فرهنگ سازمان و دیگری برونی شامل رضایت مشتری، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و کسب حیثیت اجتماعی است.