کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و پنجم : امنیت کودک

* عامل بعدي (سوم) در ایجاد اقتدار، احترام و حرمت و حفظ حريم ها در يك خانواده مقتدر همه اعضا اقتدار دارند وصرف متعلق به پدر و مادر نيست. اگر اقتدار فقط مختص يكي...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و ششم : امنیت کودک

*عامل چهارم قانونمندي، ثبات و ريتم به اين نكته توجه كنيد كه اصل و اصول متعلق به ذهن من نيستند چون اگر كسي مدعي اصل و اصول شود تبديل به استبداد مي شود. اصول...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت نوزدهم : امنیت کودک

هويت مهم است و مقام و منزلت ارزش هستند. اتفاقي كه در دوران مدرن افتاده اين است كه جاي اين دو را عوض كرده اند و متأسفانه آگاهانه هم اين كار را كرده اند....

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت هجدهم : امنیت کودک

عوامل ايجاب امنيت: چه كارهايي كنيم كه امنيت به وجود آيد؟ مهمترين عامل ايجاد امنيت، اقتدار است. اقتدار از قدرت مي آيد. كل براي كودك كيست؟ پدر و مادر و به خصوص مادر. يك...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت شانزدهم : امنیت کودک

وقتي محيط امن نباشد، كودك اولين كاري كه مي كند يك حصار ذهني امن براي خودش مونتاژ مي كند. به جاي اين كه كل كامپيوتر را مونتاژ كند اول يك حصار در ذهن مي...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست وهفتم : امنیت کودک

* عامل پنجم مهرباني، خوشرويي، شوخ طبعي ما تا الان فكر مي كرديم كه اگر اخم كنيم و راه برويم يعني اقتدار و همه از ما حساب ببرند. اما حالا مي بينيم كه اقتدار حساب...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت هفدهم : امنیت کودک

نا امني تأثير مستقيم بر يادگيري دارد. ذهن در حالت اضطراب نمي تواند ياد بگيرد. قاعده مخروط را در نظر بگيريد، ذهن به شكل دايره است وقتي ناامن مي شود، اين دايره كوچك مي...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست وهشت : امنیت کودک

روز به روز شخصاً بیشتر به اهمیت مسئله ي امنیت پی می برم و با تمام وجود تجربه کرده ام که امنیت تا آخرین لحظه عمر حضور دارد. بنابر این خیلی به آن می...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و نهم : امنیت کودک

ذهن فعال و تجربه و شناخت از طریق یادگیري به دست می آید. و ذهن منفعل و الگو و انباشت حاصل یاد دادن است. زمانی که تلاش می کنیم که به کودك یاد بدهیم...

کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت دوم : امنیت کودک

در اين لحظه اي كه با شما صحبت مي كنم امنيت مهمترين مسئله ي جامعه ي ما است. تجربه سی ساله ي من مرا به اين نكته رسانده است كه ريشه بسياري از مشكالت...

Advertisement

Ertebat Facebook 300×250
fake-3-300×250
Bluebox 300×250

محبوب ترین ها

جدید ترین ها