خانه تماس با نشریه ارتباط

تماس با نشریه ارتباط

تلفن :
۰۰۹۷۱۴۳۶۷۰۴۱۶
۰۰۹۷۱۴۳۶۷۰۴۱۷

دورنما/فکس:
۰۰۹۷۱۴۳۶۷۸۰۹۱

وب سایت:
www.ertebatuae.com

ایمیل:
Info@ertebatuae.com

صندوق پستی:
۵۰۲۷۷۹ D.M.C

آدرس:
Dubai, Dubai Media City, BLDG 8, NO:414