برخی مسافران به دلیل عدم آگاهی کافی درگیر پرونده های جنایی می شوند.

0
1240

آیا شما مسافر هستید؟
“لطفا این پاکت را همراه خود ببرید و در کشور مقصد، تحویل یکی از آشنایان من بدهید.”
این اتفاق برای خیلی از مسافران پیش آمده است که اوراقی را از شخص ناشناسی می گیرند و به قصد کمک، آن ها را به دست گیرنده می رسانند. و برخی دیگر از مسافران در رو دربایستی قرار می گیرند و مجبور می شوند اوراق را بگیرند بدون اینکه بدانند محتوای پاکت ها ممکن است حاوی مواد ممنوعه باشند.
پرونده های زیادی از این قبیل وجود دارد که به دلایلی که در بالا به آن ها اشاره شد، مسافران بسته ها را می گیرند و چه بسا به دلیل همین نا آگاهی، علیه آن ها احکامی صادر می شود که منجر به زندانی شدن آن ها می شود.
الامارات الیوم