ترجمه بخش اول کتاب قانون مالیات اتحادی در امارات عربی متحده

0
1539

(بخش اول)

تأسیس هیأت اتحادی مالیات و صلاحیت های آن
ماده ۲
به موجب احکام این حکم از قانون هیأت عمومی فدرال که ” هیأت اتحادی مالیات” نامیده می¬شود تأسیس می¬گردد، که شخصیت اعتباری مستقلی دارد و دارای صلاحیت قانونی لازم برای تصرف و استقلال مالی و اداری است.
ماده ۳
مقر اصلی هیأت در شهر ابو ظبی است و می¬توان با توجه با مصوبه شورا شعب و دفاتری را برای آن در داخل کشور تأسیس کرد.
ماده ۴
هیأت به مدیریت، دریافت و اجرای مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط و توزیع درآمدها و اجرای اقدامات مالیاتی رایج در کشور اختصاص دارد و برای تحقق آن موارد زیر را انجام می¬دهد:
۱٫ اجرای قوانین و مقررات مربوط به آن که به مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط اختصاص دارد.
۲٫ پرداخت تعهدات مالی هیأت.
۳٫ اجرای قراردادهای منع مالیات دوگانه که دولت آن را تصویب می¬کند.
۴٫ اجتناب از شرایط مالیات دوگانه و مبارزه با فرار از مالیات با همکاری مقامات مربوطه داخلی و خارجی.
۵٫ تصمیم¬گیری درمورد درخواست ثبت نام در هیأت های مالیاتی که در کشور اعمال می¬شود و اعطای شماره¬های مالیاتی برای ثبت نام در این هیأت ها.
۶٫ پیشنهاد قوانین متعلق به مدیریت، دریافت و اجرای مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط و توزیع درآمدها با هماهنگی وزارت.
۷٫ گردآوری داده¬ها و اطلاعات آماری متعلق به مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط.
۸٫ ایجاد دفاتر ثبت برای پرداخت کنندگان مالیات ثبت شده و نگهداری از آن طبق قوانین مالیاتی صادر شده.
۹٫ صدور دستورالعمل و توضیحات لازم برای پرداخت کننده مالیات مربوط به حدود تعهدات به مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط، و آن طبق مکانیزمی است که مصوبه شورا آن را صادر می¬کند.
۱۰٫ هماهنگی با حکومت فدرال و دولتهای امارات و پرداخت کننده مالیات درباره تمام مسائل مربوط به مالیات فدرال و جریمه¬های مرتبط.
۱۱٫ انعقاد قرارداد با برخی سازمانها برای اجرای برخی امور که هیأت برای انجام فعالیتهایش به آنها نیاز دارد.
۱۲٫ تبادل اطلاعات و تجربیات با کشورها و سازمانها و هیأتها و اتحادیه¬های بین المللی مرتبط با مالیات.
۱۳٫ هماهنگی با مقامات مربوطه درباره پیوستن به عضویت سازمانها و هیأتها و اتحادیه¬های بین المللی مرتبط با مالیات.
۱۴٫ حضور دولت در کنفرانس¬ها و مجمع¬های منطقه¬ای و بین المللی که فعالیت آن به امور مالیاتی متصل است به وسیله هماهنگی با سازمانهای مربوطه در کشور.
۱۵٫ بررسی دفاتر ثبت و اسناد و مدارک مربوط به پرداخت کننده مالیات.