جریمه ۱۰۰۰ درهمی برای رانندگانی که بی جهت هنگام عبور از کنار تصادف ها سرعت خود را کم می کنند

0
1857

اداره راهنمایی و رانندگی پلس دبی، ۲۵ راننده ای را که به دلیل جمع شدن در اطراف منطقه تصادف، فقط به تماشای حادثه رانندگی مشغول بودند را جریمه نمود.
معاون فرمانده پلیس دبی در شئون عملیات و رئیس مجلس راهنمایی و رانندگی اتحادی گفت: این جریمه توسط مجلس، روزآمد سازی شد و در تعدیلات جدید جرایم راهنمایی و رانندگی لحاظ گردید.
وی همچنین افزود این رفتار رانندگان که با کاهش سرعت به تماشای حوادث رانندگی مشغول می شوند، منجر به عدم حرکت روان ترافیک گردد.
الامارات الیوم