سوء استفاده از تلفن همراه:

0
971

توضیحات:

در مواردی كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه یا نظایر آن ها مورد استفاده قرار گیرد، مسئولیتش برعهده مشترك است. لذا توصیه می‌شود مشترك تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختیار اشخاص دیگر قرار ندهد.