قانون مالیات در امارات عربی متحده- بخش دوم

0
1788

اطلاعاتی که باید جزو بندهای فاکتور فروش مالیاتی پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند:
۱-شماره سریال فاکتور؛
۲- نام شرکت و آدرس آن؛
۳- شماره مالیاتی شرکت (TRN Number )
۴- تاریخ فاکتور فروش و تاریخ وارد کردن محصول خریداری شده (اگر با تاریخ فاکتور متفاوت باشد)؛
۵- اطلاعات مشتری همراه با شماره مالیاتی در صورتیکه در سیستم مالیاتی ثبت شده باشد؛
۶- اطلاعات مربوط به کالا/ خدمات؛
۷- میزان تخفیف؛
۸-کل مبلغ بدون مالیات؛
۹- نسبت و مبلغ مالیات؛
۱۰- کل مبلغ (مجموع مبلغ بدون مالیات+ مبلغ مالیات)؛
………………………………………………………………………………………
جریمه ها:
بر اساس قانون وزارتی شماره ۳۹ و ۴۰ سال ۲۰۱۷ در مورد هزینه خدمات هیئت اتحادی مالیات و جریمه های اداری آن، عملکردهای زیر بعنوان جرم تلقی می شوند:
۱-عدم ثبت شرکت در صورت لزوم؛
۲- عدم ارائه گزارش مالیاتی، یا عدم پرداخت مبلغ مالیات به دولت در مدت زمان خواسته شده؛
۳- عدم نگهداری اسناد و مدارک مالیاتی لازم بر اساس قانون مالیات؛
۴- مشاهده موارد فرار مالیاتی، بطوریکه شخص بصورت عمدی قوانین مالیات بر ارزش افزوده را نقض نماید.