قانون مالیات در امارات عربی متحده- بخش اول

0
1309

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)شامل:
کلیه کالاها و خدمات به استثنای موارد محدود؛

قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کلیه کشورهای GCC با تعیین مبلغ ۵% بعنوان مالیات، بر کلیه کالاها و خدمات، به اجرا در می آید و در حال حاضر هیچگونه تخفیفی شامل آن نمی شود.

برخی از کالاها و خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود یا مالیات مشمول آن ها صفر ( ۰% ) می باشند که می توان به خدمات بهداشتی و آموزشی اشاره نمود.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات وارداتی از وارد کنندگان غیرمقیم و واردکنندگانی که در سیستم حکومتی ثبت نام ننموده اند حین دریافت کالا یا خدمات، اخذ می گردد.
……………………………………………………….
قانون مالیات با مشورت صندوق بین المللی پول پیشنهاد شد و قوانین آن وضع گردید.
کشورهای GCC با امضای اتفاقیه مالیات بر ارزش افزوده مشترک بین این کشورها در سال ۲۰۱۶، قوانین خود را پیرامون این قانون و با تکیه بر منافع مشترک وضع نمودند.
وزارت مالی امارات عربی متحده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز نمود.
وزارت مالی امارات عربی متحده قوانین مالیاتی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده را صادر نمود:
– رویه های مالیاتی اتحادی قانون شماره (۷) سال ۲۰۱۷
– قانون مالیات بر ارزش افزوده اماراتی شماره (۸) سال ۲۰۱۷
– مقررات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده که در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷ صادر شدند.