مالیات اختیاری در امارات از اول اکتبر آغاز شد.

0
1195

۵۰ درصد … نوشیدنی های گاز دار به استثنای آب گازدار بدون طعم

۱۰۰درصد… نوشیدنی های انرژی زا

۱۰۰ درصد… همه تولیدات دخانیات

شبکه خبری عمید الامارات