نکات حقوقی اصول نگارش چک

0
1167

۱- هرگز چک را جهت اصلاح، تعویض ، و … در اختیار، صادر کننده قرار ندهید. چون در اختیار داشتن چک توسط صادرکننده به معنای پرداخت دین است. یعنی صادرکننده می تواند مدعی شود که وجه چک را پرداخته و چک را پس گرفته است. این شمایید که باید ثابت کنید که اینطور نبوده است که کار بسیار مشکل و زمانبری است.

۲- اگر تاریخ چک شما با تاریخ تحریر (نوشتن) قرارداد یکی باشد، می توانید بصورت کیفری آن را دنبال کنید ولی اگر تاریخ چک بعد از تاریخ قرارداد باشد چک شما وعده دار و حقوقی است .
۳- حتی المقدور چک را حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص خاصی چک را صادر نمایید تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک مال اوست .
۴- اگر در متن چک کلمه “بابت” درج شود و یا شرطی درج گردد، چک شما منوط به اجرا و اثبات آن می گردد . مثلا : در وجه آقای …. بعنوان ضمانت قرارداد …
در این موارد چک حقوقی شده و دریافت آن مشکل خواهد شد پس بخواهید که در متن چک نوشته نشود بابت ….
۵- بخاطر داشته باشید کشیدن چک سفید امضا، تخلف محسوب می شود.