چک‌ کیفری و شرايط آن

0
955

مطابق با ماده ۳ قانون صدور چک برخی چک هایی که صادر می شوند دارای وصف مجرمانه هستند و صادر کننده آن مشمول مجازات خواهد شد که بدین شرح می باشند
✏۱- اگر در تاریخ مندرج در چک پول در بانک نداشته باشد
✏۲- صادر کننده ، وجه چک را از حساب بانکی خارج کند
✏۳- تنظیم چک به صورت ناخوانا به طوری که بانک از پرداخت آن خودداری کند مثل خط خوردگی، عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات چک
✏۴- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب که در حکم صدور چک بلامحل می‌باشد.
✏۵- صادر کننده چک یا قائم مقام یا ذینفع به صورت خلاف ادعای مفقودی یا سرقت یا جعل یا هر ادعای دیگری در رابطه با چک نمایند و باعث شود مبلغ چک پرداخت نگردد و خلاف ادعا ثابت شود.
✏ ۶- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد ، امضاء کننده مسئوولیت کیفری خواهد داشت.