دویدن موجب تقویت حافظه می شود

0
3377

به گفته محققان، برنامه منظم و بلندمدت ورزش به تقویت حافظه کمک می کند، چراکه موجب ترشح پروتئینی می شود که

رشد سلول های مغز را افزایش می دهد.

یافته های محققان موسسه ملی روند پیری آمریکا نشان می دهد تولید پروتئین موسوم به کاتپسین B، که به طورمستقیم از

ماهیچه ها به مغز موش ها هدایت می شود، به شکل قابل توجهی بعد از ورزش در سلول های ماهیچه افزایش یافت.

"هنرییت ون پراگ"، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: "ما در این مطالعه، پروتئین های که از طریق بافت ماهیچه

ترشح شده و به مغز منتقل می شدند را مورد تصویربرداری قرار دادیم و مهم ترین پروتئین در این زمینه کاتپسین B بود."

به گفته محققان، هرچقدر موش ها زمان بیشتری را بر روی چرخ ورزش سپری می کردند، سطح ترشح این پروتئین در

خون و بافت ماهیچه شان افزایش می یافت.

"ون پراگ" در ادامه می افزاید: "درانسان های که به طور مرتب به مدت ۴ ماه ورزش کرده باشند، مهارت های پیچیده

یادگیری شان، نظیر یادآوری مطالب، عملکرد بهتری خواهد یافت که مرتبط با افزایش سطح کاتپسین B است."