کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست وهشت : امنیت کودک

0
1533

روز به روز شخصاً بیشتر به اهمیت مسئله ي امنیت پی می برم و با تمام وجود تجربه کرده ام که امنیت تا آخرین لحظه عمر حضور دارد. بنابر این خیلی به آن می پردازیم؛ نه تنها در مورد کودك بلکه حتی در مورد خودمان و زندگی مان به آن خواهیم پرداخت. یک تعریف از امنیت کردیم و گفتیم، امنیت یعنی درك جزء از کل. اعتماد و اطمینان به کل و حمایت کل از جزء. در این مبحث هم می خواهیم عوامل امنیت را بررسی کنیم.
مهمترین عامل ایجاد امنیت، شناخت است. شناخت یعنی دانایی و آگاهی. شناخت حاصل ذهن فعال است. ذهن فعال باعث تجربه است و تجربه شامل کشف، پردازش و ابداع است و حاصل همه این ها دانایی و آگاهی است. ما هرگز بدون شناخت و بدون دانایی و آگاهی به امنیت نمی رسیم. زمانی که بشر نمی دانست منشأ رعد و برق چیست، با هر رعد و برقی وحشت زده و ناامن می شد؛ ولی بشر امروزي دیگر از رعدو برق وحشت زده نمی شود چون علت و منشأ آن را می شناسد. در عوض از مسائل دیگري نا امن می شود که دلیل آن همان عدم دانایی و آگاهی است. در مقابل شناخت عقل کاذب است که حاصل ذهن منفعل است و حاصل انتقال محفوظات است. محفوظات شامل: الگو، تکرار، انباشت است. و دیگر به دانایی و آگاهی نمی رسد و فقط انباشت اطلاعات می کند. در حقیقت والدین به طور کل با انتقال محفوظات خودشان به کودك، نا امنی خود را به کودك به صورت عقل و منطق، منتقل می کنند. زمانی که به کودك اجازه نمی دهیم که تجربه کند و کشف و پردازش کند و ذهن فعالی داشته باشد ( چون خودمان هیچکدام را نداریم) ترس ها و نا امنی هاي خودمان را به کودکان منتقل می کنیم. وقتی کودك نا امن شد، هر تلاشی کنیم که او را به امنیت بازگردانیم، کار را خراب تر کرده ایم.