کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست وهفتم : امنیت کودک

0
1487

* عامل پنجم مهرباني، خوشرويي، شوخ طبعي
ما تا الان فكر مي كرديم كه اگر اخم كنيم و راه برويم يعني اقتدار و همه از ما حساب ببرند. اما حالا مي بينيم كه اقتدار حساب بردن نيست. مثلا ميگن بچه از پدرش حساب مي برد اين اصلا خوب نيست. مهرباني يعني احساس خوشايند داشتن و تبادل احساس خوشايند و دوست داشتن و دوست داشته شدن همراه با خوشرويي و شوخ طبعي. اقتدار را با اخم اشتباه نكنيد.بين شوخ طبعي وشوخي هم تفاوت وجود دارد. لودگي اقتدار را كم مي كند. بين متلك و زخم زبان با شوخ طبعي كلي فاصله وجود دارد. ما گاهي گله و حرفي كه سر دلمان مانده در قالب شوخي با زهر و تلخي ابراز مي كنيم و بعد هم اذعان مي كنيم كه چيزي نگفتم فقط شوخي كردم. شوخ طبعي ادب را زير پا نمي گذارد و كسي را نمي رنجاند. اين عوامل را در خودتان بسازيد و ببينيد كه چه قدر از مسائلتان حل خواهد شد مثل بحث ريتم و خواب كه گفتيم اگر رعايت كنيد ۵۰درصد مشكلاتتان حل مي شود. باور كنيد اگر روي اين عوامل هم كار كنيد خيلي از مشكلات حل خواهد شد.