کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و سوم : امنیت کودک

0
1525

شما زن هستيد يا مادر؟ مرد هستيد يا پدر؟ دامي توسط جهان سلطه و سودجو پهن شده كه براي سود بيشتر دست به هر جنايتي مي زند و يكي از بزرگترين اين جنايت ها تغيير مكان زن و مادر است. انتخاب با خود شماست. شما مي توانيد بچه داشته باشيد ولي مادر نشده باشيد و بالعكس مي توانيد بچه نداشته باشيد ولي مادر باشيد.
اگر من نتوانم پدر باشم و اگر منزلت و مقام پدري را ندانم هيچ كدام از حرف هايي كه مي زنم به درد نمي خورد و اعتبار نخواهد داشت. زماني كارهاي ما به عنوان پدر و مادر ارزش دارد كه ذيل كلمه ي پدري و مادري باشد و ذيل اين مقام باشد. اين مسئله در مورد پدر بزرگي و مادربزرگي هم صدق مي كند. ما اول بايد به جايگاه خود ايمان داشته باشيم تا بعد بتوانيم از آن دفاع و مراقبت كنيم. چه معني دارد كه دختر ۱۳ ساله مادرش را كتك مي زند وپدر هم جرأت ندارد حرف بزند و بعد براي طلب كمك و مشاوره مراجعه مي كنند. چه معني دارد كه نوجوان ۱۷ ساله قانونگذار خانواده باشد و پدر هيچ قدرتي نداشته باشد. واقعاً چه اتفاقي افتاده است؟ دين ما دين منزلت پدر و مادر است. حتي ما روايت داريم كه جوان مسلمان شده اي پيش پيامبر آمد وگفت پدر و مادر من مشرك هستند؛ پيامبر فرمودند به تو ربطي ندارد، احترامشان واجب است، هر كي كه هستند و هر كس كه هستند منزلت پدري و مادري دارند.