کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و ششم : امنیت کودک

0
1453

*عامل چهارم قانونمندي، ثبات و ريتم
به اين نكته توجه كنيد كه اصل و اصول متعلق به ذهن من نيستند چون اگر كسي مدعي اصل و اصول شود تبديل به استبداد مي شود. اصول و ارزش ها معيارهايي دارند كه در جاي خودش بايد بررسي شوند. ارزش ها و اصول نظر من نيستند اگر نظر شخصي من باشند تبديل به استبداد مي شوند. ارزش ها قانونمندي و ثبات دارند هميشه بودند و هستند و قابل پيش بيني اند. يكي از عواملي كه كودك را ناامن مي كند غير قابل پيش بيني بودن والدين است. خانواده و والدين غيرقابل پيش بيني نا امني ايجاد مي كنند. يك روز داد مي زنيم كه اين كاري كه من ميگم درسته و قانون خونه مااست روز ديگه حالمون بهتره ميگيم اشكال نداره يك روز كه هزار روز نميشه. اين بي ثباتي كودك را ناامن مي كند.اتفاقات براي كودك زير ۶ سال بايد قابل پيش بيني باشد چون درك انتزاعي ندارد و فقط در اثر تكرار اتفاقات را متوجه مي شود.