کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و پنجم : امنیت کودک

0
1455

* عامل بعدي (سوم) در ایجاد اقتدار، احترام و حرمت و حفظ حريم ها
در يك خانواده مقتدر همه اعضا اقتدار دارند وصرف متعلق به پدر و مادر نيست. اگر اقتدار فقط مختص يكي از اعضاء باشد تبديل به خشونت مي شود كه در مبحث خشونت مفصل به آن مي پردازيم. اقتدار خشونت نيست. كودك هم بايد اقتدار داشته باشد. چون كودك هم منزلت و جايگاه كودك بودنش را بايد بشناسد. كودك هم بايد با اصول و ارزش ها آشنا شود. انسان مقتدر هرگز لب به دشنام باز نمي كند، توهين و تحقير نمي كند. اقتدار تند خويي و نعره زدن و حرمت شكني نيست بلكه حرمت گذاشتن است. در زندگي آيت ا… قاضي طباطبايي از عرفاي نجف در حدود ۱۰۰ سال پيش مي خواندم در جايي بودند كه كودك زياد بوده و دائم در رفت و آمد بودند، هر وقت كودكي وارد مي شده ايشان تمام قد بلند مي شدند و مي ايستادند و سلام مي كردند. اطرافيان و شاگردان اعتراض كردند كه شما بزرگتريد و عالميد و مقام داريد چرا اين كار را مي كنيد؟ ايشان جواب دادند اگر من اين كار را نكنم اين كودكان احترام را از كجا ياد بگيرند؟ چند نفر از ما وقتي فرزندمان وارد مي شود و سالم مي كند به پاي او بلند مي شويم درست مثل زماني كه مهمان وارد مي شود؟ بعد مدعي مي شويم كه چرا فرزندان ما احترام بلد نيستند. يك انسان مقتدر احترام و حرمت دارد و خود نيز حرمت ها را نمي شكند.