کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت بیست و چهارم : امنیت کودک

0
1324

*عامل بعدي(دوم) در ايجاد اقتدار، شناخت اصول و ارزش ها است.
هر زندگي بايد يك ساختار ارزشي و يك سلسله مراتب اصول و ارزش ها داشته باشد.
اصل – اصول – ارزش – اهميت – مفيد – بي تفاوت(بي حاصل) – مخرب
خانواده بستر رشد كودك است. ساختار ارزشي ما چيست؟ اصل و نقطه ي نگاه ما چيست؟ ما به كدام نقطه نگاه مي كنيم؟ اصل يكدونه است و ما فقط به يك نقطه نگاه نياز داريم. برگرديد به زندگي و ببينيد ما چند نقطه نگاه داريم؟ گاهي غير قابل شمارش نقطه نگاه داريم و فقط دور خودمان مي چرخيم چون نمي دانيم نقطه نگاه چيست؟ اصل پي است. يك ساختمان براي محكم بودن يك پي بزرگ و قوي نياز دارد. اين پي هرچه قوي تر، ساختمان هم محكم تر خواهد بود. ارزش، سقف و ديوارهاي ساختمان است. مهم يا اهميت، درب و پنجره ها هستند. مفيد، شيشه ها و دستگيره ها و…. چيزهاي بي تفاوت مثل اين كه خانه چه رنگي باشد… و مخرب چيزهايي هستند كه مضرند و نبايد در ساختمان باشند و ساختار را بي اعتبار مي كنند. آيا اين ها را مي شناسيم؟ مسلم است كه خانواده اي كه اين ساختار را نشنانسد يك خانواده ي بي اقتدار خواهد بود.