کودک متعادل = هوش متعادل – قسمت دوازدهم : امنیت کودک

0
1295

نداشتن اقتدار خود نوعي خشونت است. نسل مادران وپدران امروزي به خصوص تحصيل كرده ها و حتي كساني كه در زمينه كودك فعاليت اجتماعي دارند ، به شدت دچار احساس گناه و انفعال هستند و در مقابل فرزند خود ناتوان هستند. در رابطه جزء و كل وقتي اقتدار از بين مي رود بيشترين آسيب به جزء مي رسد. يعني به كودك. به اين دليل در بحث امنيت اول روي اقتدار و قدرت كار مي كنيم و بعد به بحث خشونت مي پردازيم.
نكته مهم: زماني كه كودك درك جزء از كل پيدا مي كند، قبل از تولد است، دوران جنيني. جنين نياز به امنيت دارد. به همين دليل ما روي مادران باردار مصمم هستيم و تمركز داريم. اما در روان شناسي امنيت را از تولد بررسي مي كنند. زماني كه كودك قضاوت مي كند ( تشخيص نمي دهد چون عقل ندارد) با احساسش درك مي كند و قضاوت مي كند كه در امنيت است يا ناامني، تولد تا يكسالگي است. روزهاي اول تولد حساس ترين روزها براي ايجاد امنيت در نوزاد است.