آغاز انجام تست کرونا در مدارس خصوصی شارجه

0
36

مدارس خصوصی شارجه در راستای پذیرش دانش آموزانی که والدین آنها سیستم (یادگیری ترکیبی) را انتخاب کرده اند – به ویژه – برای دانش آموزانی که در مهد کودک و کلاس های پایین تر هستند و نهادهای آموزشی و اداری، انجام تست رايگان ويروس کرونا را شروع کرده است.
البیان