استفاده از ربات در پیشگیری از انتشار ویروس کرونا

0
63

سازمان بهداشت دبی، رباتی را در فرودگاه قرارداده، که به مسافران در مورد جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اطلاعاتی ارائه میدهد.
گلف نیوز