افتتاح کنفرانس بخشش، اعتدال و گفتگو در ابوظبی توسط عالیجناب شیخ سیف بن زاید

0
911

عالیجناب شیخ سیف بن زاید، کنفرانس بخشش، اعتدال و گفت و گو را افتتاح نمودند. وزارت داخلی در ابوظبی از تاسیس “انجمن بخشش و همزیستی مسالمت آمیز امارات” خبر داد که اولین انجمن با این عنوان در امارات می باشد و هدف آن، گسترش فرهنگ بخشش بعنوان پیام فرهنگی دولت امارات عربی متحده است.
الامارات الیوم