امارات متحده عربی در آستانۀ بهبودی کامل از کرونا است

0
384

💠پزشکان خط دفاع اول تأیید کردند؛ امارات متحده عربی به طور پیوسته و با اطمینان به سمت مرحله بهبودی از بیماری همه گیر کوويد-۱۹ حرکت می کند، پس از اینکه کمپین ملی واکسیناسیون از مرز ۱۰ میلیون دوز عبور کرد و حدود ۶۶ درصد از کل گروه واجد شرایط واکسن زدند.
💠کمپین ملی واکسن یکی از سریعترین کارزارها در جهان است.