انجام تست PCR برای دانشجويانی که از سفر برمی گردند

0
34

سازمان دانش و توسعه انسانی دبی اعلام کرد، قبل از شروع مجدد کار در موسسات، دانشجويان و کارمندان دانشگاهی که از سفر برمی گردند و مایل به تحصیل در آکادمی هستند، می بایستی نتيجه منفی تست PCR خود را که بيش از ۴۸ ساعت از آن نگذشته، ارائه دهند.
الامارات الیوم