بورس تحصیلی امارات برای فرزندان قهرمانان خط مقدم درمانی و مراقبتی

0
65

در راستای حمایت از کارکنان خط مقدم، بورس تحصیلی برای فرزندان این افراد در مدارس دولتی امارات متحده عربی در نظر گرفته شده است.
طرح (حیاکم) با مشارکت بین وزارت آموزش و پرورش و دفتر قهرمانان خط مقدم ایجاد شده است.
لازم به ذکر است که این بورسیه مشمول فرزندان تمام ملیت‌ها از مراقبتهای بهداشتی چون پزشکان و پرستاران و نظافتچی گرفته است و فقط برای مدارس دولتی است.
الامارات الیوم