تبعيد و زندان مجازات جعل تیکت پارکينگ

0
46

يک مسافر سی ساله به جرم جعل تیکت پارکینگ عمومی و استفاده از آن هنگام پارک کردن اتومبیل خود در یکی از پارکینگ ها (با علم به جعلی بودن بليط) به زندان و تبعيد از کشور محکوم شد.
پس از اينکه مامور پارکينگ متوجه جعلی بودن تیکت می شود؛ به پليس گزارش داده و متهم در تحقيقات اقرار کرده که وی به دليل نداشتن دو درهم در تهيه تیکت پارکينگ؛ دست به جعل بليط زده است.