تغییر نام دانشگاه عجمان

0
1175

مجلس امنای “دانشگاه علوم و تکنولوژی عجمان” به ریاست حاکم عجمان با تغییر نام این دانشگاه، به “جامعه عجمان (دانشگاه عجمان)” موافقت نمود.
¬¬¬
منبع:برق الامارات