تقدير از راننده تاکسی که ۹۰۰ هزار درهم را به پلیس دبی تحویل داد

0
45

پلیس دبی از یک راننده «کریم» به خاطر رعایت امانتداری، تقدیر کرد
محمد عرفان محمد رفیق – یکی از رانندگان تاکسی کریم – پس از پیاده شدن یکی از مسافران متوجه شد که کیف پول حاوی نهصد هزار درهم خود را در تاکسی جا گذاشته است.
محمد عرفان موضوع را به ایستگاه پلیس بَر دبی گزارش کرد و پول را تحویل آنها داد.
سرتیپ عبدالله خادم سرور – رئیس ایستگاه پلیس بَر دبی – از محمد عرفان به خاطر رعایت امانتداری و تحویل دادن این مقدار پول تشکر کرد .
سرتیپ خادم سرور ضمن تأکید بر اهمیت همکاری افراد جامعه با پلیس، لوح تقدیری را نیز به محمد عرفان تقدیم کرد
محمد عرفان از پلیس تشکر کرد و گفت دریافت لوح تقدیر باعث افتخار من است.