تنظیم قوانین رستوران‌ها و کافه‌ها توسط شهرداری دبی

0
55

براساس قوانین جدید
صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها، بدون توجه به اینکه اعضایی که کنار هم هستند از یک‌خانواده بوده یا خیر، باید از زدن ماسک و رعایت فاصله گیری اجتماعی از سوی آنان اطمینان حاصل نمایند.
نفرات مجاز دور یک میز هشت نفر
و در صورت سرو قلیان این تعداد باید پنج نفر باشد.
هر میز باید دو متر از هم فاصله داشته باشد یا از موانعی برای جدا کننده استفاده شود.
بلدیه دبی