دادگاه جنایی ابوظبی زنی آسیایی را به اتهام فروش فرزندش در مقابل ۱۰ هزار درهم محاکمه می نماید.

0
941