رنگهای پرچم امارات چه معنایی میدهند؟

0
124

پرچم امارات از چهار رنگ تشکيل شده، سبز، سفيد، مشکی و قرمز که در کنار هم نشانگر اتحاد است.
قرمز
رنگ قرمز نشانه سختکوشی، شجاعت و قدرت است.
سبز:
رنگ سبز نشانگر اميد، اميد، خوشی، خوشبينی و عشق و سعادت کشور است.
سفيد:
نشانگر صلح و صداقت است.
مشکی:
نشانگر شکست دشمنان و قدرت ذهن است.
الامارات الیوم