طرح آزمايشی ارائه خدمات با استفاده از اسکن چهره در امارات متحده عربی

0
345

عاليجناب شيخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ معاون رئیس ، نخست وزیر و حاکم دبی ، طی جلسه کابینه ای به رياست ايشان در قصرالوطن ابوظبی، با حضور عاليجناب شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تاکيد بر موفقيت کاوشگر اميد و قرار گرفتن در مدار در مورد تعدادی تصمیمات و ابتکارات در چارچوب توسعه کار دولت فدرال خبر دادند.
در امور دولت، هیئت وزیران با هدف تسهیل رویه های مشتری، پیشنهاد وزارت کشور را در مورد توسعه و بکارگیری فناوری اسکنِ صورت برای بهره مندی از آن در توسعه و آزمایش خدمات در بخشهای خصوصی و دولتی تأیید کرد.
عاليجناب شيخ محمد فرمودند: در اين جلسه ما شروع آزمایشی اسکن چهره را در برخی از خدمات بخش خصوصی برای تشخيص هويت شخصی فرد، به جای ارائۀ اسناد تأیید کردیم، اگر نتيجه موفقيت آميز باشد، اين طرح گسترش می یابد.
این پیشنهادی از طرف وزارت کشور است. این وزارتخانه پس از اتمام دوره آزمایشی، استفاده از این فناوری را گسترش خواهد داد. مجموعه ای از خدمات با استفاده از این فناوری در مراحل آزمایشی در برخی از موسسات بخش خصوصی راه اندازی می شود.
هیئت دولت همچنین تشکیل تیم جدیدی را برای اتومات کردن کار دولت از طریق “برنامه های ارتباط از راه دور” تصویب کرده است.