متهمی محصولات کارخانه را به نفع خود فروخت

0
1500

اتهام شخصی به اختلاس تولیدات یک کارخانه به ارزش ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار درهم در یک دایره حکومتی، و سپس فروش آن ها به نفع خود.
منبع: برق الامارات
ترجمه: مجله ارتباط