مجازات استخدامِ فرد خارجی بدون مجوز!

0
80

وزارت منابع انسانی امارات تأیید کرد: هر کارفرمایی که یک فرد خارجی را بدون دریافتِ مجوزکار استخدام کند ، طبق ماده ۱۸۱ قانون تنظیم روابط کار ، ۵۰ هزار درهم جریمه می شود.