مرگ یک شخص و مجروح شدن دو نفر در اثر تصادف

0
1371