پلیس رأس الخیمه شخصی را که قاچاق هروئین می کرد، بازداشت نمود

0
1052

پلیس رأ الخیمه، روی حساب تویتر خود، عکس شخصی را پس از دستگیری که ۸ کپسول هروئین را از طریق بلع، قاچاق می کرد، منتشر نمود.