چراغ راهنمای هوشمند در ابوظبی

0
1225

دایره شئون شهرداری و راهنمایی و رانندگی در ابوظبی، در چراغ راهنمای یکی از چهار راه ها از تکنولوژی جدید استفاده کرده که بر اساس ترافیک خیابان، رنگ چراغ راهنما تغییر کند. یعنی اگر در سمتی از خیابان ترافیک سنگین تر از خیابان های دیگر بود، چراغ راهنما مدت بیشتری سبز بماند تا خودروهای بیشتری عبور کنند.