چه افرادی دوز سوم واکسن کرونا را دریافت میکنند؟

0
27

رئیس گروه سلول های بنیادی امارات، شیخة المزروئی بیان کرد:
علت اینکه افرادی دوز سوم واکسیناسیون کوويد-۱۹ را دریافت کرده اند؛ این بوده که بدن آنها تعداد کافی آنتی بادی علیه ویروس ایجاد نمی کرده؛ از اين روی برای اطمینان از تعداد آنتی بادی هایی که بدن در برابر ویروس ایجاد کرده از برخی افراد خواسته شد پس از سه هفته یا پس از سه ماه دوباره به مرکز مراجعه کرده تا در صورت نیاز دوز سوم را دريافت کنند!