۴۰۰ درهم جریمه عدم عبور از اماکن مخصوص عبور عابرین پیاده

0
30

پلیس ابوظبی با انتشار تصاویر واقعی در ویدئویی، به عابرین پیاده نسبت به رعایت حقوق سایرین کاربران جاده‌ای هشدار داد و گفت؛ عدم استفاده از اماکن مخصوص عابرین پیاده،‌چون پل‌ها، زیر گذرها، خطوط عابر پیاده و یا عدم توجه به چراغ راهنمایی ۴۰۰ درهم جریمه به همراه دارد.
ضمن اینکه عدم توجه رانندگان به عابرین نیز برای آنان(رانندگان) ۵۰۰ درهم و ۶ بلک پوینت جریمه به همراه دارد.
شرطه ابوظبی