راه و ترابری دبی: ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت، حداکثر سرعت برای تاکسی ها

0
1901

“عبدالله یوسف آل علی” مدیر اجرایی موسسه راه دبی در هیئت راه و ترابری دبی، گفت از این تاریخ به بعد حداکثر سرعت برای کلیه رانندگان تاکسی ها ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت می باشد.
وی به الامارات الیوم گفت: این موسسه دستگاه پیشرفته ای روی کلیه تاکسی های دبی نصب خواهد شد و مانع از افزایش سرعت بیش از حد مجاز توسط رانندگان تاکسی ها شد.
وی همچنین افزود: شرکت دارنده امتیاز اداره تاکسی های دبی ملزم شد تا این دستگاه را بر روی ۹۴۹۸ تاکسی، نصب نماید.
الامارات الیوم