سه شخص در رأس الخیمه، به یک طلا فروشی دستبرد زدند

0
894

اداره تحقیقات جنایی در پلیس رأس الخیمه با همکاری پلیس ام القیوین، عجمان و دبی، سه سارق را پس از ۴۸ ساعت از دستبرد به مغازه طلافروشی در منطقه نخیل، دستگیر نمودند. سارقان، مقادیری طلا و مبالغ مالی بیش از ۷۵۰ هزار درهم را به سرقت برده بودند.
واحد عملیات پلیس، با زنگ خطر یکی از محل های طلافروشی، عازم منطقه شد. سارقان با شکستن و از جا کندن درب ورودی، وارد محل شده بودند و طلاجاتی به ارزش۷۰۰ هزار درهم و مبلغ مالی ۵۰ هزار درهم را به سرقت برده بودند.
افراد پلیس برای یافتن سرنخی از سارقان دو گروه شدند و جستجوی آن ها آغاز شد. سرانجام راننده ای که سارقان را به محل ارتکاب جریمه رسانده بود؛ دستگیر شد و اعتراف نمود که در مقابل گرفتن مبلغ مالی، دو نفر از هموطنان خود را برای سرقت یک طلافروشی، از امارت دیگری به رأس الخیمه رسانده بود.
راننده، در جلسه دوم تحقیقات سرانجام، آدرس محل سکونت دو سارق را به پلیس داد و پس از دستگیری به جرم سرقت طلافروشی، اعتراف نمودند.

الامارات الیوم