قیمت بنزین در ماه می:

0
876

بنزین سوپر:
قبل: ۱٫۶۲
بعد: ۱٫۷۸

بنزین خصوصی:
قبل: ۱٫۵۱
بعد: ۱٫۶۷

بنزین پلاس:
قبل: ۱٫۴۴
بعد: ۱٫۶۰

دیزل:
قبل: ۱٫۵۶
بعد: ۱٫۶۰

منبع: برق الامارات
ترجمه: مجله ارتباط