قیمت سوخت در ماه فوریه ۲۰۱۶

0
1101

هیئت پیگیری قیمت سوخت به ریاست معاون وزارت انرژی، “دکتر مطر حامد النیادی” از کاهش
۷ درصدی قیمت گازوئیل و کاهش ۱۵ درصدی قیمت بنزین خبر داد. به این ترتیب قیمت دیزل از قیمت گازوئیل کمتر شد. قیمت بنزین نیز برای ماه فوریه به قرار زیر است:
بنزین سوپر بنزین خصوصی بنزین پلاس دیزل

قبل: ۱٫۶۹ قبل: ۱٫۵۸ قبل: ۱٫۵۱ قبل: ۱٫۶۱
بعد: ۱٫۵۸ بعد: ۱٫۴۷ بعد: ۱٫۴۰ بعد: ۱٫۳۷

الامارات الیوم