مرکز پژوهش بیوانرژی در ابوظبی

0
1298

این مرکز در ابوظبی سوخت مواد غذایی و هواپیمایی تولید می کند.
ابوظبی: پایدار کنسرسیوم تحقیقات بیوانرژی (SBRC) امروز در هفته پایداری در ابوظبی اعلام کرد که در ماه مارچ شروع به کار می کند. اولین مرکز تحقیقات بیوانرژی در جهان که در صحرا با استفاده از آب دریا، سوخت مواد غذایی و سوخت هواپیمایی تولید می کند.
این مرکز در یک سایت ۲ هکتاری در شهر مصدر، جایی کم کربن، کم زباله، و توسعه شهری پایدار در ابوظبی است.
به گفته دکتر بهجت الیوسف، ناظم موقت موسسه علم و صنعت مصدر، “این مرکز تحقیقات متحول کننده ابوظبی را در مرکز یک حرکت جهانی در سمت تولید تجاری و پایدار بیوانرژی قرار میدهد.”
“تعهد ابوظبی برای پیشبرد پژوهش در مورد امنیت آب و غذا، با پتانسیل رشد فوق العاده، زیربنای تحول کشور به یک اقتصاد مبتنی بر دانش است.”