ورود خودروها به ساحل قدیم راس الخیمه، ممنوع شد

0
1637

دایره خدمات عمومی امارت راس الخیمه، ورود خودروها را تا احداث پارکینگ جدیدی برای خودروها، ممنوع اعلام نمود.
طی این تصمیم، پلیس راس الخیمه دو خودرو که بدون مجوز وارد این سواحل شده بودند، را توقیف نمود.
الامارات الیوم