یک عکس روي فیسبوک، شخصی را راهی دادگاه می کند

0
1663

دادگاه کیفری در دایره محکمه رأس الخیمه، به پرونده شخصی از ملیت هندی، به جرم توهین و افترا، رسیدگی نمود. این شخص متهم است که عکس یک روباه را در صفحه فیسبوک گروهی از هموطنان خودش که ساکن امارات هستند را منتشر نمود و از عکس روباه که نماد مکر و حیله است تعریف و تمجید کرد.
دادستان عمومی رأس الخیمه، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع داد.
الامارات الیوم