۲۵۰هزار درهم، جریمه بخاطر ناسزاگویی به یک باشگاه

0
1329

دادگاه ابوظبی، شخصی را به جرم ناسزاگویی به یک باشگاه از طریق شبکه اجتماعی تویتر، ۲۵۰هزار درهم، جریمه نمود.
این متهم در “تویت” خود الفاظی را بکار برده بود که شأن و منزلت باشگاه را مورد تهاجم قرار می داد. باشگاه نیز با اقامه ی دعوایی علیه این شخص که به قصد اهانت به باشگاه، اداره باشگاه و طرفداران آن، مطلب اهانت آمیزی منتشر نموده بود را به پرداخت جریمه نقدی ۲۵۰ هزار درهم محاکمه نمود. سپس به جرم اهانت از طریق استفاده از ابزار هوشمند، پرونده به دادگاه جنح احاله گردید.
الامارات الیوم