ساعت زیستی چیست؟

0
1487

ساعت زیستی، ساعت زیست‌شناختی، یا ساعت بدن یک چرخهٔ تقریباً ۲۴ ساعته در فرایندهای زیست‌شیمیایی، فیزیولوژیکی، یا رفتاری موجودات زنده، شامل گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و سیانوباکتری‌ها است. اختلال در ساعت زیست‌شناختی انسان می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های بسیاری شود.

ساعت زیستی حتی زمانی که کاری انجام نمی دهیم و یا توجهی به ساعت نداریم، باز هم بدنمان بر اساس ساعت خود کار می کند. سیستم ساعت زیستی، ریتم بدن ما در شبانه روز را کنترل می کند. به این ترتیب سیستم ساعت زیستی چرخه ای تقریباً ۲۴ ساعته است که تغییرات جسمی، روانی و رفتاری در آن یافت می شود. برای بسیاری از عملکردها و فعالیت های فیزیولوژیکی ما مانند دمای بدن، هوشیاری، سطوح انتقال دهنده های عصبی و غیره ریتم روزانه وجود دارد.