چرا فضا تاریک و سیاه است؟

0
1852

جّو زمین به علت ترکیب مولکول‌های تشکیل دهنده‌اش بخش آبی از طیف نور خورشید را بیشتر پخش می‌کند و همین امر موجب می‌شود آسمان در طول روز به رنگ آبی و بسیار روشن دیده شود. از طرف دیگر شدت نور خورشید به حدی است که پخش‌شدگی زیاد این نور در جّو موجب رنگ باختن ستاره‌های کم‌نور در برابر نور خورشید می‌شود.

ما رنگ ها را به این دلیل می بینیم که نور به چشم ما باز می¬ تابد. اگر شیئی بتواند طیف های مختلف نور را بازبتاباند، آن را سفید می بینیم. زمانیکه رنگ های مختلف را می بینیم، این امر بدین دلیل است که فقط بخشی از طیف نور قابل رویت بازتابانده می¬ شود و باقی بوسیله شیئ مورد نظر جذب می ¬شوند. بر روی زمین، این پدیده دلیل آبی بودن آسمان و سفیدی ابرها است.

هر کدام از این ها رنگ منحصربفرد خود را دارند و آن هم به دلیل نحوه پراکنده شدن و بازتاب نور توسط مولکول های موجود در هوا است. این پدیده در فضا رخ نمی¬دهد زیرا فضا یک خلا کامل است و تنها چیزی که می ¬تواند بدون واسطه از آن عبور کند نور است.

تاریکی نشان دهنده نبود نور نیست. فضا پر از نور ستارگانی مانند خورشید است، ولی از آن جایی که چشم مسیر حرکت نور را نمی بیند و در فضا هیچ چیز، حتی مولکول های هوا هم وجود ندارد و خلا حاکم مطلق است، نور بازتاب نمی کند و در نتیجه ما فضا را تاریک و سیاه می بینیم.

در پایان، فضا برای ادراک ما سیاه است، زیرا سحابی¬ های اندکی وجود دارند که می ¬توانند مانند اتمسفر ما بر روی زمین نور را پراکنده کنند یا بازتاب دهند. به این دلیل که نور در خطی مستقیم حرکت می¬ کند به نظر می¬رسد که توسط خلا و فضای تهی جذب می¬ شود در غیر اینصورت فضا شبیه به آسمان زمین به نظر می¬ رسید.